Veikla

PAGRINDINĖS RESC VEIKLOS KRYPTYS

RESC publikacija pristatanti pagrindines Centro veiklas (anglų kalba, parengta 2014 m.)

2014 m. RESC veiklų ataskaita lietuvių kalba

Projektų, stiprinančių žmogaus teises, demokratiją ir pilietinės visuomenės vystymąsi, vykdymas

Viena pagrindinių RESC veiklų yra projektų pilietinės visuomenės vystymo temomis įgyvendinimas. Vykdydamas projektus Rytų Partnerystės šalyse, RF Kaliningrado srityje, Afganistane, Kuboje RESC ne tik sukaupė daug vertingų žinių apie šalis partneres, bet ir įgijo didelės patirties projektų valdymo srityje. Projektais RESC siekia perduoti Lietuvos patirtį ir žinias, plėtoti žmonių kontaktus, stiprinti aktyvių visuomenės grupių gebėjimus dalyvauti pilietiniame gyvenime, gerinti socialinę ir kultūrinę infrastruktūrą.   

Politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių procesų Rytų Europoje stebėsena

Ši veiklos kryptis orientuota į RESC, kaip Rytų Europos regiono specialisto, statuso stiprinimą. Politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių procesų stebėsena vykdoma nuolat analizuojant publikacijas, leidinius, žiniasklaidos pranešimus, analitinius-ekspertinius tekstus, pasaulinių tyrimų centrų apžvalgas regiono klausimais. Naujausią informaciją apie savo šalių raidą reguliariai teikia RESC partneriai – vietiniai ekspertai Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Pietų Kaukazo valstybėse.

Diskusijos, seminarai, vieši ir uždari renginiai, mokymai, visuomenės informavimas

Seminarų, apskritų stalų, konferencijų rengimas yra neatsiejama RESC veiklos dalis, turinti dvejopą funkciją. Viena vertus, taip sukuriama erdvė viešai ekspertinei diskusijai svarbiausiais Rytų Europos regiono klausimais. Tokie renginiai tampa galimybe RESC specialistams pristatyti savo ir partnerių tyrimų rezultatus bei suburti Rytų Europos regiono ekspertus naujausiems įvykiams aptarti.

Kita vertus, minėti renginiai atlieka visuomenės švietimo funkciją. Viešos diskusijos,  ekspertų pranešimai interneto svetainėje, konferencijų medžiaga yra plačiai auditorijai prieinami informacijos šaltiniai. Tokiu būdu RESC gerina Rytų Europos problematikos žinojimą Lietuvoje, o kartu ir šalyse partnerėse.

RESC vykdo ne mažiau svarbią edukacinę/šviečiamąją funkciją. Organizuoja mokymus tikslinėms Rytų Europos valstybių grupėms bei rengia seminarus, apskritus stalus, konferencijas regionui aktualiais klausimais. RESC šia veikla siekia:

  • perteikti žinias bei patirtį Rytų Europos regiono tikslinėms grupėms (mokymai);
  • sukurti erdvę viešai diskusijai bei skatinti dialogą (seminarai, apskriti stalai);
  • pristatyti savo veiklos rezultatus (konferencijos);
  • palaikyti ryšius su partneriais bei plėsti bendradarbiavimo tinklą;
  • informuoti visuomenę apie Rytų Europos regiono problematiką.

Mokymais siekiama sustiprinti tikslinių grupių gebėjimus, perduodant Lietuvos bei šalių partnerių pereinamojo laikotarpio patirtį Rytų Europos regiono valstybėms. Mokymų organizavimas taip pat prisideda prie nuolatinio partnerių tinklo plėtros ir potencialių vietinių ekspertų tyrimams paieškos.

Analitinė veikla

Kita svarbi RESC veiklos sritis yra stebėsenos metu sukauptos informacijos analizė. RESC ekspertai atlieka užsakomuosius ir savarankiškus tyrimus, susijusius su Rytų Europos regiono valstybių politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės raidos tendencijomis. Analitinė RESC veikla orientuota į kelis pagrindinius tikslus:

  • prisidėti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos politikos Rytų Europos valstybių atžvilgiu formavimo ir efektyvumo didinimo, teikiant rekomendacijas ir pasiūlymus Lietuvos užsienio politiką įgyvendinantiems pareigūnams, ES valstybių atstovybėms Lietuvoje ir Rytų Europos valstybėse bei Lietuvos atstovybėms ES ir Rytų Partnerystės šalyse;
  • skatinti akademinį ir visuomenės domėjimąsi Rytų Europos regionu, rengiant straipsnius Lietuvos ir Vakarų akademiniams leidiniams, žiniasklaidai, dalyvaujant akademinėse diskusijose.
Publikacijos
 
RESC reguliariai leidžia elektronines apžvalgas apie Rytų partnerystės valstybių raidą bei Lietuvos Respublikos užsienio politikos aktualijas.

Apžvalga – didesnio formato bei turinio prasme platesnė bei gilesnė konkretaus Lietuvos užsienio politikos objekto analizė. Apžvalga dažniausiai rengiama ir platinama  prieš RESC organizuojamą renginį, į kurį kviečiami Lietuvos užsienio politikos formuotojai, vykdytojai, apžvalgininkai ir analitikai.

Apžvalga bei jos renginiais siekiama paskatinti visuomenines diskusijas ir susidomėjimą aktualiais Lietuvos užsienio politikos klausimais. RESC tuo pačiu siekia tapti viešų diskusijų apie Lietuvos užsienio politiką traukos centru, kur susitiktų ekspertinė ir akademinė bendruomenė bei kiti pilietinės visuomenės veikėjai.

Rytų pulsas – RESC bei išorinių analitikų rengiamas informacinis-analitinis leidinys skirtas Rytų partnerystės bei Lietuvos kaimyninių valstybių politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių procesų analizei. Platinama lietuvių ir anglų kalbomis.

Rytų pulsu siekiama išlaikyti dėmesį Rytų Europos regionui bei skatinti diskusijas dėl Lietuvos užsienio politikos prioritetų jame. Rytų pulsas kartu atlieka informacinę/aiškinamąją funkciją Lietuvoje reziduojančiam diplomatiniam korpusui bei užsienio ekspertinei bendruomenei.

Skaitiniai – RESC leidinys, skirtas globaliai dimensijai bei valstybėms ir klausimams, kurie nebūdami tiesioginiais Lietuvos Respublikos užsienio politikos interesais yra įdomūs plačiajai visuomenei. Skaitiniuose taip pat pateikiami RESC organizuotų renginių apibendrinimai ir santraukos. Platinama lietuvių ir anglų kalbomis.

Skaitiniais siekiama plėsti Lietuvos užsienio politikos akiratį  bei supažindinti Lietuvos visuomenę su klausimais, kurie nėra Lietuvos užsienio politikos prioritetai.

RESC Reakcija – ad hoc analitinė reakcija į naujausius Rytų Europos regiono bei Lietuvos užsienio politikos iššūkius. Nesudėtinga ir aiški reakcija remiasi keletu konkrečių argumentų bei siūlo praktines rekomendacijas arba prognozuoja galimus situacijos raidos scenarijus.
 
RESC Reakcija centras siekia operatyviai reaguoti į įvykius Rytų Europos regione bei stiprinti savo kaip nepriklausomo analitinio centro  įvaizdį. Skiriamas ypatingas dėmesys užsienio ir Lietuvos žiniasklaidai atliekant RESC kaip viešosios nuomonės formuotojo funkciją.

Bell (Belarus Info Letter)– tikslinis analitinis leidinys anglų kalba, kurio autoriai – analitikai iš Baltarusijos. Leidinys leidžiamas su Šiaurės ministrų tarybos pagalba (Projektas Nr. 70509 „Vietinių Baltarusijos tyrinėtojų kompetencijos kėlimas").

Bell leidiniu sudaromos sąlygos analitikams iš Baltarusijos spausdinti savo tekstus anglų kalba bei platinti asmenims besidomintiems Baltarusijos tematika.

Abipus tvoros – RESC rengiamos lyginamosios studijos apie gyvenimo dviejose kaimyninėse valstybėse - Lietuvoje, kuri yra ES ir NATO narė, bei Baltarusijoje, kuri yra NVS narė, - privalumus ir trūkumus. Anglų ir rusų kalbomis spausdinami informaciniai leidiniai sudėtingas temas (žodžio ir spaudos laisvė, galimybės pradėti verslą, Baltarusijoje paplitę mitai apie Europos Sąjungą ir pan.) pristato paprastu, lengvai suprantamu būdu. Temos išpildymui pasitelkiami meniniai elementai, pavyzdžiui, komiksai ir trumpametražiai filmukai.