Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Vas 22, 2022

Kokie pokyčiai yra numatomi naujojoje Baltarusijos Konstitucijoje?

2022 m. vasario 27 d. Baltarusijoje įvyks Aliaksandro Lukašenkos inicijuotas referendumas dėl Baltarusijos Konstitucijos pataisų priėmimo. Referendume piliečių bus prašoma atsakyti į vieną vienintelį klausimą – „Ar sutinkate su Baltarusijos Respublikos Konstitucijos pakeitimais ir papildymais?“. Tačiau pats siūlomų pakeitimų skaičius yra didelis – iš naujo yra perrašoma daugiau nei trečdalis visų dokumento straipsnių. Šių metų  sausio 21 d., po nedidelių pataisymų „atsižvelgus į piliečių pastabas“, buvo paskelbtas galutinis naujosios Konstitucijos projektas, dėl kurio vasario mėnesį balsuos baltarusiai. Toliau mūsų skaitytojams pateikiame pagrindinių siūlomų Konstitucijos pakeitimų aprašymą. Skaitytojų patogumui, siūlomi pakeitimai aprašomi juos sugrupavus į kelias potemes.

IDEOLOGIJA

Naujoje redakcijoje numatoma eilė pataisų, įtvirtinančių arba papildančių normatyvines ir ideologines Konstitucijos nuostatas.

Į Konstitucijos preambulę įtrauktas naujas terminas apie neatimamą Baltarusijos Respublikos tautos teisę „į apsisprendimą, tautinio identiteto ir suvereniteto išsaugojimą“.

7-ajame straipsnyje nustatoma, kad „Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią ir tiesioginį veikimą visoje Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Kiti teisės aktai priimami remiantis Konstitucija ir laikantis jos.“

15-ajame straipsnyje įtvirtinta „valstybės atsakomybė už istorinio, kultūrinio ir dvasinio paveldo išsaugojimą“, taip pat teisė į „laisvą visų Baltarusijos Respublikoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrų plėtrą“. Naujoji straipsnio redakcija papildomai nustato, kad „valstybė užtikrina istorinės tiesos ir atminimo apie Baltarusijos žmonių didvyrišką žygdarbį Didžiojo Tėvynės karo metu išsaugojimą“.

18-uoju straipsniu bus nustatyta, kad „Baltarusijos Respublika savo užsienio politikoje vadovaujasi valstybių lygybės, jėgos ar grasinimo jėga nenaudojimo, sienų neliečiamumo, taikaus ginčų sprendimo, nesikišimo į vidaus reikalus ir kitais visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis.“ Naujoji straipsnio redakcija papildyta teiginiu, kad „Baltarusijos Respublika užkerta kelią karinei agresijai iš savo teritorijos prieš kitas valstybes“.

Iš karto keleto naujų pakeitimų sulaukė 32 straipsnis, skirtas šeimos apibrėžimui. Naujoje straipsnio redakcijoje įtvirtinamas santuokos apibrėžimas kaip „vyro ir moters sąjungos“ bei pabrėžiama nauja tėvų pareiga „rengti vaikus visuomenei naudingam darbui, ugdyti kultūrą ir pagarbą Baltarusijos įstatymams, istorinėms ir nacionalinėms tradicijoms“. Santuokos, kaip vyro ir moters sąjungos, samprata Baltarusijos Konstitucijoje buvo įtvirtinta ir anksčiau – Konstitucija teikė teisę savanoriškai susituokti tik „vyrui ir moteriai, sulaukusiems santuokinio amžiaus“. Tačiau naujoje 32-ojo straipsnio formuluotėje tiksliau apibrėžiama ir pati santuokos sąvoka. Be to,  dokumente nustatyti nauji valstybės įsipareigojimai, pagal kuriuos ji „remia šeimas su vaikais, našlaičius ir be tėvų globos likusius vaikus“, taip pat „skatina jaunimo dvasinį, moralinį, intelektualinį ir fizinį vystymąsi, sudaro jam būtinas sąlygas laisvai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime ir realizuoti savo potencialą visos visuomenės labui“.

33-asis straipsnis draudė „valstybei ar atskiriems piliečiams“ monopolizuoti žiniasklaidą. Naujojoje redakcijoje draudimas monopolizuoti žiniasklaidą taip pat taikomas ir „organizacijoms“, be platesnių termino apibrėžimų.

Taip pat naujojoje Konstitucijoje įtvirtinta „teisė į švarią aplinką ir žalos, padarytos pažeidžiant šią teisę, atlyginimą“ ir valstybės pareiga kontroliuoti „racionalų gamtos išteklių naudojimą, kad būtų apsaugotos ir pagerintos gyvenimo sąlygos bei apsaugota ir atkurta gamtinė aplinka“. Naujoji šio straipsnio redakcija taip pat papildyta punktu, kad „Baltarusijos Respublika plėtoja atominę energiją taikiems tikslams, užtikrina atominės energijos gamybos ir naudojimo saugumą“.

54-ąjį straipsnį, numatantį pilietinę pareigą „saugoti istorinį, kultūrinį, dvasinį paveldą ir kitas nacionalines vertybes“, buvo siūloma papildyti nuostata, kad „kiekvienas Baltarusijos Respublikos pilietis privalo demonstruoti patriotizmą ir saugoti istorinę atmintį apie didvyrišką baltarusių tautos praeitį“. Vėliau ši frazė buvo išbraukta, tačiau galutiniame Konstitucijos projekte šis straipsnis papildomas „Baltarusijos valstybės ideologijos“ sąvoka, kuri yra „demokratijos Baltarusijos Respublikoje“ ir politinių institucijų bei nuomonių įvairovės užtikrinimo pagrindas.

Be visa to, Konstitucijos pataisos  draudžia užsienio valstybėms ir organizacijoms, taip pat atskiriems užsienio piliečiams, finansuoti „rinkimų organizavimo išlaidas“.

PREZIDENTAS

Esamos Konstitucijos 80-asis straipsnis nustato, kad Baltarusijos Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Baltarusijos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, turintis rinkimo teisę ir nuolat gyvenęs Baltarusijoje ne mažiau kaip 20 metų iki rinkimų. Naujoje redakcijoje šis straipsnis papildytas nuostata, kad kandidatas į prezidentus taip pat negali turėti „užsienio valstybės pilietybės, leidimo gyventi ar kito užsienio valstybės dokumento, suteikiančio teisę į privilegijas ir kitas lengvatas“.Konstitucija taip pat numato penkerių metų prezidento kadenciją bei draudžia tam pačiam asmeniui būti prezidentu daugiau nei du kartus.

84 straipsnyje aprašomi prezidento įgaliojimai. Naujoje Konstitucijos redakcijoje jie išlieka platūs, dauguma jų  nepakitę, tačiau Prezidentas netenka ankstesnės teisės skirti šešis Baltarusijos Respublikos centrinės komisijos narius ir šešis Konstitucinio Teismo teisėjus, skirti ir atleisti Konstitucinio Teismo pirmininką, Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir Aukščiausiojo Ūkinio Teismo pirmininką Respublikos Tarybos pritarimu. Tačiau prezidentas išsaugo teises Konstitucijos nustatyta tvarka skirti referendumus ir paleisti Parlamentą, atleisti bendrosios kompetencijos teismų teisėjus, generalinį prokurorą, Valstybės kontrolės komiteto pirmininką, Nacionalinio banko valdybos pirmininką ir narius, Ministrą Pirmininką (Atstovų rūmams pritarus), jo pavaduotojus, ministrus. Prezidentui taip pat paliekama teisė sudaryti ir paskirti Baltarusijos Respublikos saugumo tarybą, skirti ir atleisti Saugumo tarybos valstybės sekretorių, pirmininkauti Baltarusijos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, vesti derybas ir pasirašinėti tarptautines sutartis, skirti ir atšaukti Baltarusijos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose. Be to, prezidento teisė skelbti nepaprastąją padėtį Baltarusijos Respublikos teritorijoje ar tam tikrose jos teritorijose stichinių nelaimių ir katastrofų atveju papildyta teise skelbti nepaprastąją padėtį „bandymų smurtu pakeisti Konstitucinę santvarką, užgrobti ar pasisavinti valstybės valdžią, ginkluoto sukilimo, masinių ir kitokių riaušių atvejais“.

VISUOTINIS BALTARUSIJOS LIAUDIES SUSIRINKIMAS

89-asis naujos Konstitucijos redakcijos straipsnis numato visiškai naujos valdžios institucijos – Visuotinio Baltarusijos liaudies susirinkimo – sukūrimą. Visuotinis Baltarusijos liaudies susirinkimas tampa aukščiausiu Baltarusijos Respublikos liaudies valdžios atstovaujamuoju organu. Visuotinio Baltarusijos liaudies susirinkimo delegatais tampa: Baltarusijos Respublikos Prezidentas; pareigas nustojęs eiti Baltarusijos Respublikos Prezidentas; įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios atstovai; vietos deputatų tarybų atstovai; pilietinės visuomenės atstovai. Vietos deputatų tarybų ir pilietinės visuomenės atstovai į Visuotinį Baltarusijos liaudies susirinkimą renkami iš kiekvienos srities ir Minsko miesto įstatymų nustatyta tvarka. Didžiausias leidžiamas delegatų į Visos Baltarusijos liaudies susirinkimą skaičius – 1200 žmonių. Visos Baltarusijos liaudies susirinkimo kadencija trunka penkerius metus.

Pagal naują Konstitucijos projektą Visuotinis Baltarusijos liaudies susirinkimas atlieka šias funkcijas: 1) tvirtina pagrindines vidaus ir užsienio politikos kryptis, karinę doktriną ir nacionalinio saugumo koncepciją; 2) tvirtina Baltarusijos Respublikos socialinės ir ekonominės plėtros programas; 3) išklauso Ministrą Pirmininką dėl Baltarusijos Respublikos socialinės ir ekonominės plėtros programos įgyvendinimo; 4) siūlo Konstitucijos pakeitimus ir papildymus; 5) siūlo Prezidentui rengti nacionalinius referendumus; 6) gali svarstyti rinkimų teisėtumo klausimą; 7) priima sprendimą atleisti Prezidentą iš pareigų. 8) Prezidento siūlymu, iš anksto suderintu su Visuotinio Baltarusijos Liaudies Susirinkimo Prezidiumu: renka Konstitucinio Teismo pirmininką ir teisėjus bei atšaukia juos iš pareigų įstatymo numatytais pagrindais; renka Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir teisėjus bei jų pavaduotojus ir atšaukia juos iš pareigų įstatymo numatytais pagrindais. Be to, Visuotinis Baltarusijos liaudies susirinkimas skiria Centrinės rinkimų komisijos vadovą penkerių metų kadencijai (71-asis straipsnis).

Remiantis 88-uoju straipsniu, Visuotinis Baltarusijos liaudies susirinkimas taip pat turi teisę nušalinti prezidentą nuo pareigų, „jeigu jis sistemingai ar šiurkščiai pažeidinėja Konstituciją, įvykdė valstybės išdavystę ar kitus sunkius nusikaltimus“. Siūlymas pateikti kaltinimus Prezidentui ir nušalinti jį nuo pareigų pateikiamas Visuotiniam Baltarusijos liaudies susirinkimui ne mažiau kaip trečdalio visų Atstovų rūmų arba ne mažiau kaip 150 000 balsavimo teisę turinčių Baltarusijos Respublikos piliečių iniciatyva. Visuotinis Baltarusijos liaudies susirinkimas organizuoja kaltinimų tyrimą ir priima sprendimą dėl Prezidento nušalinimo po to, kai gaunama Konstitucinio Teismo išvada dėl Prezidento sistemingo ar šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo faktų, jei Prezidentas kaltinamas tokiu Konstitucijos pažeidimu. Visuotinio Baltarusijos liaudies susirinkimo nutarimas dėl Prezidento nušalinimo laikomas priimtu, jei už jį balsuoja visų Visuotinio Baltarusijos liaudies susirinkimo narių dauguma. Tuo metu, jei Baltarusijos Liaudies susirinkimas neatleidžia Prezidento iš pareigų per du mėnesius nuo pasiūlymo teikti kaltinimą pateikimo dienos, kaltinimas yra automatiškai atmetamas.

KONSTITUCINIS TEISMAS

Naujojoje Konstitucijos redakcijoje gerokai plačiau aprašomi Konstitucinio Teismo įgaliojimai.

Pagal stipriai praplėstą 116-ąjį straipsnį Konstitucinio Teismo pirmininką ir teisėjus vienai 11 metų kadencijai renka ir atleidžia Visuotinis Baltarusijos Liaudies susirinkimas. Konstitucinis Teismas, remdamasis Prezidento, Visos Baltarusijos liaudies susirinkimo prezidiumo, Atstovų rūmų, Respublikos Tarybos, Aukščiausiojo Teismo, Ministrų Tarybos siūlymais, teikia išvadas dėl Konstitucijos aiškinimo, įstatymų, Prezidento dekretų, Ministrų Tarybos dekretų, kitų valstybės institucijų norminių teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Visuotinio Baltarusijos Liaudies susirinkimo prezidiumo siūlymu, Konstitucinis Teismas taip pat teikia išvadas dėl Prezidento, Atstovų rūmų deputatų ir Respublikos Tarybos narių rinkimų konstitucingumo. Konstitucinio Teismo nuomonės yra galutinės ir neskundžiamos.

PARLAMENTAS IR VYRIAUSYBĖ

Parlamento ir Vyriausybės įgaliojimai faktiškai nesikeičia, šiuos įgaliojimus aprašantys Konstitucijos skiriai iš esmės papildomi tik nauja atsiskaitymo prieš Visuotinį Baltarusijos liaudies susirinkimą prievole.

Tokiu būdu, siūlomi Baltarusijos konstitucijos pakeitimai išryškina kelias tendencijas:

1) Baltarusijos Konstitucija tampa labiau ideologizuota, joje įtvirtinant tradicinę šeimos sampratą, naujas nuostatas dėl valstybės suverenumo, istorinės atminties ir baltarusių tradicijų išsaugojimo, tėvams ir jaunimui numatant naujas pilietines pareigas;

2) Prezidento pareigų vykdymo terminas apribojamas dvejomis kadencijomis, tačiau pačios prezidento funkcijos apribojamos ne taip stipriai, kaip kai kurių analitikų buvo galvojama Konstitucijos pakeitimų inicijavimo pradžioje, be to,  Baltarusijos prezidentas išsaugo dideles realias galias;

3) Visuotinio Baltarusijos liaudies susirinkimo įteisinimas ir jam numatytos funkcijos sukuria precedentą, kai visų valdžios šakų galios ir didelio kiekio asmenų formalūs postai stipriai persidengia tarpusavyje. Formaliai atskira institucija su labai plačiomis galiomis, Visuotinis Baltarusijos liaudies susirinkimas, didžiąja dalimi susideda iš kitas pareigas jau einančių valstybės pareigūnų – prezidento ir buvusių prezidentų, visų parlamento ir vyriausybės narių, savivaldos atstovų, aukščiausių teisėjų. Dėl  to stiprėja ir visų aukšto rango valstybės tarnautojų tarpusavio atskaitingumas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistras, prie RESC komandos prisijungė 2022 m. Antonas prisideda prie analitinio ir informacijos turinio kūrimo, koncentruojasi į Rusijos, Baltarusijos, Rytų partnerystės šalių tematiką.